نوروز خجسته باد

نوروز خجسته باد

سر سال نو هرمز فوردین            بر آسوده از رنج تن ، دل ز کین
بزرگان به شادی بیاراستند           می و جام و رامشگران خواستند
چنین جشن فرخ از آن روزگار          به ما ماند از آن خسروان یادگار
نوروز نگریستن به آسمان آبی ، برفراز ماست ، پنجره ای برای نفس کشیدن ، درنگ کردن ، به خویش آمدن و دوباره دیدن، پس پاسش بداریم . قلب ها را بگشاییم ،کوچه را آب زنیم و در این هیاهوی خشونت ، چشم در چشم ، دست در دست با هم بخوانیم (( باز آمدن بهار را باور کن )) و برای یکدیگر نشاط ، شادمانی و شادکامی آرزو کنیم.
این همه و … پیشکش شما باد
خانواده سهند دور
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه