گیربکسهای خاص

گیربکس آسیاب مواد

توان  130kw

نسبت  32/5 = i

دور ورودی   1450rpm

گیربکس خاص

توان  2/2kw

نسبت  9 = i

دور ورودی   1450rpm

گیربکس Cooling Tower

توان  160kw

نسبت  34 = i

دور ورودی   1450rpm

گیربکس mixer ( میکسر )

توان ورودی  160kw

نسبت  69 = i

دور ورودی   1400rpm

گیربکس BG 90

توان  37kw

نسبت  14.5 = i

دور ورودی   1450rpm

گیربکس 210 Rom

توان 75/0kw

نسبت  15/51= i

دور ورودی  1400rpm

گیربکس mixer ( میکسر)

توان  15kw

نسبت  13/8 = i

دور ورودی   1400rpm

گیربکس FA107

توان 33kw

نسبت  19/2 = i

دور ورودی : 1450rpm

گیربکس RXF

توان 75/0

نسبت  2/7 = i

دور ورودی   1440rpm

گیربکس R 77

توان 1/1kw

نسبت  92/4 = i

دور ورودی   950rpm

گیربکس RLG 31

توان  100kw

نسبت  67 = i

دور ورودی   1750rpm

گیربکس نوار نقاله Rap100

توان 18kw

نسبت  55/38 = i

دور ورودی : 1450rpm

گیربکس SZN 360

توان 315kw

نسبت  18/22 = i

دور ورودی : 1500rpm

گیربکس RNG 31 – DN 80

توان  100kw

نسبت  77 = i

دور ورودی   1750rpm

گیربکس آسیاب سیمان

توان ورودی : 1100kw

دور ورودی : 980rpm

نسبت گیربکس : I= 54.9

وزن :  50 تن

گیربکس Type 903201

توان  3kw

نسبت  38 = i

دور ورودی   1400rpm

گیربکس اکسترودر

نسبت  89/47 = i

دور ورودی : 1500rpm

گیربکس اضطراری کوره

توان ورودی  kw 100

نسبت  26/5 = i

دور ورودی   1450rpm

گیربکس ترکیبی

توان ورودی: 10 مگاوات

نسبت:  1:3.62

ابعاد تقریبی: (mm) 2500* 2460 * 2570

وزن تقریبی با تجهیزات: 20ton

گیربکس تراولینگ (Travling)

توان KW 2/16

نسبت  27/78 = i

دور ورودی : 1500rpm

گیربکس اکسترودر

نسبت  47/89 = i

دور ورودی : 1500rpm

گیربکس اضطراری کوره

توان ورودی  kw 100

نسبت  5/26 = i

دور ورودی   1450rpm

گیربکس خاص

توان kw 150

نسبت   6 = i

دور ورودی   1450rpm

گیربکس جرثقیل PIV ND 47

توان KW 218

نسبت  28/63 = i

دور ورودی : 993rpm

گیربکس خاص

توان KW 250

نسبت  18 = i

دور ورودی : 1400rpm

گیربکس خاص

نسبت  8/128 = i

دور ورودی : 1450rpm

گیربکس کولینگ تاور

توان  Kw 42

نسبت  8/46 = i

دور ورودی : 1450rpm

گیربکس خورشیدی

توان kw 5/7

نسبت  1272= i

دور ورودی  1400rpm

گیربکس نوار نقاله B3HH11

توان KW 130

نسبت  31/97 = i

دور ورودی : 1450rpm

گیربکس مرکب (گیربکس نورد)

توان  kw 110

نسبت     I2 =80    I1 = 31

دور ورودی  1500rpm

گیربکس نوار نقاله نورد سرد

توان  kw 48

نسبت  56/8 = i

دور ورودی   rpm 1450

گیربکس نوار نقاله B3HH3

توان KW 2/13

نسبت  27/44 = i

دور ورودی : rpm 1450

گیربکس نوار نقاله B3HH14

توان KW 250

نسبت  20/37 = i

دور ورودی : rpm 1450