اجتماعی

از اهداف اساسی شرکت سهنددور که همواره با تاکید مدیریت آن مجموعه به آن پرداخته شده است قدم برداشتن هر چند کوتاه در مسیر توسعه و آبادانی ایران زمین در عرصه اجتماعی بوده است :

  • مدرسه سازی در مناطق محروم استان اصفهان و استان چهار محال بختیاری
  • کمک به مرکز دیالیز بیماران کلیوی در استان اصفهان
  • کمک به خیریه امیر المومنین در خصوص بحران کرونا
  • کمک به برخی مناطق محروم که جزئیات در اینجا قابل ذکر نیست