صنعت فولاد

گیربکس BG 90

توان:   37kw

نسبت:  14/5 = i

دور ورودی:    1450rpm

گیربکس 210 Rom

توان:   0/75Kw

نسبت:    15/51 = i

دور ورودی:   1400rpm

گیربکس Mixer (میکسر)

توان:   15kw

نسبت:  13/8 = i

دور ورودی:    1400rpm

گیربکس FA107

توان:  33kw

نسبت:  19/2 = i

دور ورودی:  1450rpm

گیربکس SZN 360

توان:  315kw

نسبت:  18/22 = i

دور ورودی:  1500rpm

گیربکس نوار نقاله Rap100

توان:  18kw

نسبت:  55/38 = i

دور ورودی:  1450rpm

گیربکس اضطراری کوره

توان ورودی:  100kw

نسبت: 26/5 = i

دور ورودی:  1450rpm

گیربکس Type 903201

توان:   3kw

نسبت:  38 = i

دور ورودی:  1400rpm

گیربکس تراولینگ

توان:   16/2kw

نسبت:  27/78 = i

دور ورودی:    1500rpm

گیربکس اکسترودر

نسبت: 89/47 = i

دور ورودی:  1500rpm

گیربکس خاص

نسبت:  128/8 = i

دور ورودی:  1450rpm

گیربکس جرثقیل PIV ND 47

توان:  218kw

نسبت: 63/28 = i

دور ورودی:  993rpm

گیربکس خورشیدی

توان:  7/5kw

نسبت:  1272= i

دور ورودی:   1400rpm

گیربکس خاص

توان:  250kw

نسبت:  18 = i

دور ورودی:   1400rpm

گیربکس نوار نقاله B3HH11

توان:  130kw

نسبت:  31/97 = i

دور ورودی:  1450rpm

گیربکس کولینگ تاور

نسبت:  468 = i

دور ورودی:  1450rpm

گیربکس نوار نقاله نورد سرد

توان:   48kw

نسبت:  56/8 = i

دور ورودی:   1450rpm

گیربکس نوار نقاله B3HH3

توان:  2/13kw

نسبت:  27/44 = i

دور ورودی:  1450rpm

گیربکس نوار نقاله B3HH14

توان:  250kw

نسبت:  20/37 = i

دور ورودی: 1450rpm