صنعت سیمان

گیربکس آسیاب مواد

توان:  130kw

نسبت: 32/5 = i

دور ورودی:  1450rpm

گیربکس خاص

توان:  2/2kw

نسبت:  9 = i

دور ورودی:  1450rpm