صنعت نفت و گاز

گیربکس RXF

توان: 0/75

نسبت: 2/7 = i

دور ورودی:  1440rpm

گیربکس R 77

توان:  1/1Kw

نسبت:  92/4 = i

دور ورودی:   950rpm

گیربکس های سری SW

نسبت : 60 … 26

گیربکس خاص

توان: 150

نسبت:  6 = i

دور ورودی:    1450rpm

SB-V گیربکس های سری

نسبت : 6.3 … 3