ورزشی

از اهداف اساسی شرکت سهند دور که همواره با تاکید مدیریت آن مجموعه به آن پرداخته شده است قدم برداشتن هر چند کوتاه در مسیر توسعه و آبادانی ایران زمین در عرصه ورزشی بوده است:

  • حامی تیم کشتی کارگران استان اصفهان
  • حامی هیئت کشتی اصفهان
  • کمک به ساخت سالن ورزشی در استان اصفهان
  • حامی تیم نوجوانان کشتی اصفهان در مسابقات قهرمان کشوری شیراز