روغن سینتتیک( پلی آلفا الفین )

کاربردها:

– دنده های بسته

– یاتاقان ها

– کوپلینگ ها

 • این محصول در روغن کاری دنده های صنعتی بسته که تحت سخت ترین شرایط از جمله بار و دمای بالا کار می کنند ، کاربرد دارد و از حفره دار شدن میکروسکوپی و خراش روی دنده ها در شرایط کاری بسیار دشوار جلوگیری می کنند.

– چرخ دنده های ساده و مورب

– یاتاقان های با بار بالا و کوپلینگ های دنده ای

استانداردهای بین المللی و تاییدیه های سازندگان

 • DIN 51517 Part 3 => group CLP
 • NF – ISO 6743-6 category CKD
 • US STEEL 224
 • FLENDER
 • AISI 224
 • CINCINNATI MILACRON
 • DAVID BROWN
 • USINOR FT 161
 • MULLEER WEINGARTEN
 • AGMA 9005-E02

مزایا

 • ایجاد محافظت بسیار بالا از سطوح در برابر سایش و micropitting و کارکرد مناسب در دماهای بالا و پایین.
 • خواص EP : محافظت عالی از سطوح در شرایط بالا
 • دارای VI بالا به صورت طبیعی ناشی از روغن پایه سینتتیک : پایداری برشی بسیار عالی و ضریب اصطکاک پایین.
 • نقطه ریزش بسیار پایین : قابلیت کارکرد در دماهای پایین.
 • پایداری عالی در برابر اکسیداسیون : کارکرد در دماهای بالا و افزایش زمان کارکرد روغن بین 2 تا 4 برابر.
 • سازگاری با آب بندها و فلزات حاوی مس.
 • محافظت بسیار بالا ( در دماهای بالا و پایین ) از سطوح در مقابل سایش حفره ای.

سلامتی ، ایمنی و نگهداری

 • این روغن با روغن های پایه پلی گلایکول سازگار نیست
ویژگی های عمومی واحد روش ها CARTER EP
150 220 320 460 680 1000

دانسیته در 15 درجه سانتیگراد

Kg/m3 ISO 3675 856/5 859/7 851/7 863/3 864/9 869/5

گرانروی در 40 درجه سانتیگراد

mm2/s ISO 3104 147/9 220/1 313/8 454/7 676 997/8

گرانروی در 100 درجه سانتیگراد

mm2/s ISO 3104 19/4 26/2 34/6 46 64 85/6

شاخص گرانروی

ISO 2909 150 152 155 160 165 169

نقطه اشتعال (ظرف باز)

° C ISO 2592 235 237 233 231 237 229

نقطه ریزش

° C ISO 3016 45- 45- 42- 30- 21- 18-

تست FZG ( A/8 , 3/90)

DIN 51354/2 13< 13< 13< 13< 13< 13<
 • مشخصات بالا شامل مقادیر متوسط می باشد.