شب یلدا

شب یلدا

شب چله یا همان یلدا نمادی است از تاریخ دشوار انسان در مبارزه با سرما ، تاریکی و … و البته امید که :
اگر چند باشد شب دیریاز
بر او تیرگی هم نماند دراز
« حکیم توس »
و برای بر پایی همین امید و یقین به اینکه سرما ، تاریکی و تاریک پرستان « دیوها » که : «تو مر دیو را مردم بد شناس»
جای به روشنی و آگاهی می سپارند و تیرگی در میان گفتگو شادی ، گرد هم نشستن رنگ می بازد و آدمیان دل می سپارند به برآمدن خورشید مهر تا به قول دانای توس
به شادی برآمد شب دیریاز
چو خورشید رخشنده بگشاد راز
که تولد نور و دانایی است در چهره گشایی مهرافروز گیتی فروز

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه